PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY DORUČ.TO

spoločnosťou CAREE s.r.o., so sídlom Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, IČO: 50 321 846, zapísaná v Obchodnom regitri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39130/V pre prístup a používanie služby Doruč.to

ďalej len ,,Podmienky“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 • Tieto Podmienky upravujú spôsob, postup a práva a povinnosti osôb používajúcich službu Doruč.to (ďalej len ,,Objednávatelia“, alebo ,,Objednávateľ“)
 • Spoločnosť CAREE s.r.o. (ďalej len ,, CAREE s.r.o.) prevádzkuje a spravuje službu Doruč.to. Objednávky na poskytnutie služby, prijatie objednávky ako aj potvrdenie Objednávateľom sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom SMS správ a Facebook-ového profilu (ďalej len ,,Komunikačné kanály“).
 • Služba Doruč.to spočíva v obstaraní určitej veci alebo vykonaním inej činnosti podľa pokynov Objednávateľ, a to najmä doručením tovaru Objednávateľovi alebo tretej osobe, ktorú určí Objednávateľ. CAREE s.r.o. prostredníctvom služby Doruč.to však tovar samostatne nepredáva, koná len na základe pokynov Objednávateľa, teda iba zabezpečí kúpu v mene a na účet Objednávateľ podľa jeho pokynov.
 • CAREE s.r.o. prevádzkuje službu Doruč.to výhradne na území mesta Košice.
 • CAREE s.r.o. nedisponuje odbornými znalosťami pre obstaranie alebo vykonanie, odborne alebo technicky zložitejších, vecí alebo činností. V prípade, že Objednávateľ požaduje odborné znalosti na obstaranie veci alebo vykonanie inej činnosti, musí na to spoločnosť CAREE s.r.o. vopred upozorniť, a spoločnosť CAREE s.r.o. následne informuje Objednávateľa, či s takým obstaraním veci alebo vykonaním inej činnosti súhlasí.
 • CAREE s.r.o. nie je zaviazaná k obstaraniu akejkoľvek veci alebo vykonaniu akejkoľvek činnosti pokiaľ sa k tomu výslovne nezaviaže, teda pokiaľ nepotvrdí obstaranie veci alebo vykonanie inej činnosti, potvrdzujúcou správou prostredníctvom komunikačných kanálov.
 • Pred prijatím potvrdzujúcej správy o obstaraní veci sa jej odmietnutie, prípadne iná negatívna odpoveď, ale aj nepotvrdenie zo strany CAREE s.r.o. považuje za odmietnutie obstarania veci alebo vykonanie inej činnosti a zmluva medzi CAREE s.r.o. a Objednávateľom nevzniká.
 • CAREE s.r.o. nie je povinná uskutočniť obstaranie a je oprávnená okamžite od zmluvy odstúpiť ak pri obstarávaní objednávky vyjde najavo, že obstarávaná záležitosť je v rozpore s právnymi predpismi (napr. dodávka alkoholu mladistvým), je nemravná alebo inak nevhodná, alebo ak konanie či pokyny Objednávateľa vykazujú známky podvodu.
 • CAREE s.r.o. uskutočňuje službu Doruč.to samostatne prostredníctvom svojich zamestnancov, môže však zveriť obstaranie požadovanej záležitosti aj tretej osobe.
 • CAREE s.r.o. si za obstaranie záležitosti účtuje odmenu. Výška odmeny je zahrnutá v celkovej cene poskytnutej služby, ktorá bude Objednávateľovi oznámená vopred a Objednávateľ ju pred uskutočnením obstarania odsúhlasí. Táto celková cena zahrňuje aj prípadné ďalšie náklady (napr. doprava, balenie), ak nie je v Podmienkach ustanovené inak.
 • CAREE s.r.o. po obstaraní veci vystaví Objednávateľovi štandardný príjmový doklad, ktorý mu odovzdá pri zaplatení ceny za poskytnutú službu.
 • S ohľadom na povahu služby Doruč.to, ktorou je najmä bezodkladné obstaranie určitej veci alebo vykonanie určitej činnosti, Objednávateľ svojím potvrdením žiada spoločnosť CAREE s.r.o., aby začal s poskytovaním služieb okamžite, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy od momentu potvrdenia.

Článok II.

Komunikácia

2.1       Objednávateľ berie na vedomie, že všetka komunikácia sa ukutočňuje výlučne prostredníctvom Komunikačných kanálov.

2.2       Objednávateľ nie sú účtované žiadne poplatky v súvislosti s komunikáciou so spoločnosťou Caree s.r.o.. Objednávateľ hradí iba poplatky podľa aktuálnej tarify svojho operátora v prípade komunikácie prostredníctvom SMS správy.

2.3       CAREE s.r.o. nezaručuje stály prístup ku komunikačným kanálom, ani ich nezávadnosť a bezpečnosť. CAREE s.r.o. nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú Objednávateľ pri realizácii objednávky, vrátane škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou, počitačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, ušlého zisku a neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Objednávateľ.

2.4       CAREE s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť prístup Objednávateľa ku komunikačným kanálom.

Článok III.

Ochrana osobných údajov

3.1       Ochrana osobných údajov Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou je poskytovná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.2       Objednávateľ súhlasí so spracovnaním svojich údajov, ktoré uvedie pri objednávke, minimálne však: meno, priezvisko, adresu bydliska, prípadne údaje facebookového profilu a telefónne číslo (ďalej len ,,osobné údaje“).

3.3       Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností spoločnosti CAREE s.r.o., a je povinný uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať CAREE s.r.o. o prípadných zmenách v osobných údajoch, inak CAREE s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou uvedených údajov.

3.4       Objednávateľ svojim súhlasom potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné a boli poskytnuté dobrovoľne.

3.5       Osobné údaje Objednávateľa budú sprístupné len zamestnancom spoločnosti CAREE s.r.o., a to len v nevyhnutnej miere za účelom poskytovania služby. V prípade, že sa Objednávateľ domnieva, že CAREE s.r.o. spracuváva jeho osobné údaje v rozpore so zákonom môže požiadať CAREE s.r.o. o vysvetlenie, alebo aby spoločnosť CAREE s.r.o. takýto stav odstránila.

Článok IV.

Práva a povinnosti Objednávateľa

4.1       Objednávateľ voči spoločnosti CAREE s.r.o. prehlasuje, že:

 1. je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom;
 2. všetky údaje, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi služby Doruč.to v súvislosti s obstaraním určitej záležitosti sú úplné, pravdivé, presné a spávne;
 3. sa pred zahájením používania služby Doruč.to dôkladne oboznámil s týmito Podmienkami, a že týmto Podmienkam rozumie a súhlasí s nimi.

4.2       Objednávateľ sa bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy zaväzuje, že:

 1. nebude používať službu Doruč.to pokiaľ by jej použitím z jeho strany došlo k porušeniu právnych predpisov
 2. nebude používať službu Doruč.to na také účely, pri ktorých sa vyžaduje minimálny vek 18 rokov, ak ešte osemnásty rok svojho veku nedovŕšil.

4.3       Objednávateľ je oprávnený poskytnutie služby reklamovať a to buď elektronicky na e-mailovej adrese info@doruč.to, alebo písomne na adresu Karpatská 1328/3, 040 01 Košice.

Článok V.

Priebeh poskytovania služby Doruč.to

5.1       Objednávateľ si pomocou Komunikačných kanálov objedná prostredníctvom služby Doruč.to obstaranie určitej veci alebo vykonanie určitej činnosti. Objednávka musí obsahovať najmä:

 1. špecifikáciu veci/činnosti/služieb,
 2. požadovaný termín doručenia a miesto doručenia,
 3. údaje o kontaktnej osobe vrátane telefonického spojenia.

5.2       Ak objednávka nie je dostatočne určitá, spoločnosť CAREE s.r.o. vyzve Objednávateľa na jej upresnenie.

5.3       CAREE s.r.o. odošle Objednávateľovi potvrdenie o prijatí objednávky, v ktorom uvedie aj cenu za poskytnutie služby Doruč.to. Cena je splatná po doručení tovaru/ vykonaní činnosti v hotovosti.

5.4       Ak Objednávateľ odsúhlasí cenu za poskytnutie služby , začne CAREE s.r.o. s poskytovaním služby a doručí objednaný tovar, alebo vykoná pre Objednávateľa istú činnosť podľa jeho pokynov.

5.5       V prípade, že sa nepodarí objednaný tovar doručiť v dohodnutom termíne, doručovateľ počká na dohodnutom mieste dodatočných 15 minút. Počas dodatočnej lehoty bude Objednávateľovi odoslaná správa s upozornením na poskytnutie dodatočnej lehoty. Ak sa objednávku nepodarí doručiť ani v dodatočnej lehote, spoločnosť CAREE s.r.o. tovar odloží, o čom Objednávateľa bezodkladne informuje.

5.6       Doručenie odloženého tovaru si môže Objednávateľ opätovne objednať za poplatok v hodnote 3.50,- EUR.

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov

6.1       Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť CAREE s.r.o. porušila jeho práva. Ak CAREE s.r.o. na žiadosť používateľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ARS“).

6.2       Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- EUR.

6.3       Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tohto zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5,- EUR s DPH.

6.4       Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.

6.5       Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

6.6       Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

6.1       Spoločnosť CAREE s.r.o. môže tieto Podmienky jednostranne meniť alebo doplňovať. CAREE s.r.o. zverejní uplné znenie Podmienok a bude informovať o ich zmenách na webovej stránke www.doruc.to .

6.2       Všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou služby Doruč.to sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.3       Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týcho Podmienok nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

6.4       Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.12.2017.